ค่ารักษาพยาบาล

ค่าการศึกษาบุตร

ค่าช่วยเหลือบุตร

เงินทุนเลี้ยงชีพ

ผอ. ประสงค์ ชาญวิทย์การ

ผู้อำนวยการกองทุนสงเคาระห์

Copyright@ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เเขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ติดต่อกองทุนสงเคราะห์ คลิ๊ก โทรสาร 0 2282 9579 E-mail aidfunds@hotmail.com

การยื่นแบบคำขอ
สินเชื่อเพื่อสวัสดิการ(เงินทุนเลี้ยงชีพ)

โครงการ 5ประกาศเพื่อทราบ
การยื่นแบบคำขอ สินเชื่อเพื่อสวัสดิการ(เงินทุนเลี้ยงชีพ) โครงการ 5 สมาชิกที่มีความประสงค์ยื่นสินเชื่อ โครงการ 5 ขอให้ใช้แบบคำขอสินเชื่อโครงการ 5 เท่านั้น …. (Download)  หากพบว่าท่านส่งแบบคำขอสินเชื่อโครงการเดิม กองทุนสงเคราะห์ จะไม่พิจารณาแบบคำขอสินเชื่อที่ไม่ถูกต้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

Download เอกสาร คลิ๊กที่นี่


กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ