ค่ารักษาพยาบาล

ค่าการศึกษาบุตร

ค่าช่วยเหลือบุตร

เงินทุนเลี้ยงชีพ

ผอ. ประสงค์ ชาญวิทย์การ

ผู้อำนวยการกองทุนสงเคาระห์

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันพฤหัสสบิดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561

รายงานการประชุม คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่…

Copyright@ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เเขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ติดต่อกองทุนสงเคราะห์ คลิ๊ก โทรสาร 0 2282 9579 E-mail aidfunds@hotmail.com

ประกาศกองทุนสงเคราะห์
เรื่อง การตรวจสอบเงินสะสมของ ผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน

Download ประกาศ

Download ประกาศ