Entries by khomkrit suwanpichaisri

ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสวัสดิการครูเอกชนให้มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง ปิดสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ (เงินทุนเลี้ยงชีพ ) โครงการ 4 และจัดตั้งสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ (เงินทุนเลี้ยงชีพ) โครงการ 5

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการประเภทผู้แทนสมาคมโรงเรียนเอกชน ผู้แทนผู้อำนวยการ ผู้แทนครู และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์

DOWNLOAD