Entries by khomkrit suwanpichaisri

เชิญชวนเสนอราคากรมธรรม์ประกันสุขภาพ ให้แก่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกกษาโรงเรียนเอกชน

เชิญชวนเสนอราคากรมธรรม์ประกันสุขภาพ ให้แก่ผู้อำนวยการ ค […]

ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาผูาสอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินระหว่างกาล และตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๔ ของกองทุนสงเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาผูาสอบบ […]

ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสวัสดิการครูเอกชนให้มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง ปิดสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ (เงินทุนเลี้ยงชีพ ) โครงการ 4 และจัดตั้งสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ (เงินทุนเลี้ยงชีพ) โครงการ 5