คู่มือใช้งานระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการออนไลน์สำหรับโรงเรียนคลิ๊กที่นี่

 

เข้าระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนพ.ศ.2551

 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน(ฉบับ2)พ.ศ.2556

 

ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2563

 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์ ผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน เป็นเงินค่าทดแทนและค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ พ.ศ.2559

 

ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง อัตราเงินทดเเทนกรณีผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม หรือสายสูญเนื่องจากการปฏิบัติหน้า หรือทำงานให้แก่โรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2560

 

แบบคำร้อง และเเนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเกินกว่าวงเงินที่กำหนด สำหรับ 3 โรงร้ายเเรง

 

**ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่ารักษาพยาบาลตามกรมบัญชีกลาง**