กองทุนสงเคราะห์ปรับค่ารักษาพยาบาล จากเดิม 100,000 เป็น 150,000 บาท มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  


 

         

         

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  26 ธันวาคม 2562  เวลา 13.30 น. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

โดยประธานและที่ประชุมได้มีการปรับเปลี่ยนค่ารักษาพยาบาล รายปี ดังนี้
          โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา สร้างขวัญ กำลังใจ ในการประกอบอาชีพโดยปรับเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลจากเดิม 100,000 บาท เป็น 150,000 บาท ต่อปี

 

Download เอกสาร คลิ๊ก