กองทุนสงเคราะห์ร่วมยินดีกับรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ คนใหม่ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)