ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาผูาสอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินระหว่างกาล และตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๔ ของกองทุนสงเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาผูาสอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
และตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๔ ของกองทุนสงเคราะห์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์