ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง โรงเรียนที่ไม่นำส่งเงินสะสมและเงินสมทบ หรือนำส่งไม่ครบถ้วนเข้ากองทุนสงเคราะห์ งวดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓