ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ไม่นำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ งวดเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓