แถลงผลงานครบรอบ ๑ ปี รมช.ศธ.(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ซึงเป็นการเผยแพร่ภารกิจที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล

แถลงผลงานครบรอบ ๑ ปี รมช.ศธ.(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ซึงเป็นการเผยแพร่ภารกิจที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมีหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ ดังนี้

  • สำนักงาน กศน. จำนวน ๗ บูธ

  • สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน ๑ บูธ

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน ๒ บูธ

  • สำนักงานกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน จำนวน ๑ บูธ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ได้ออกชมงานจัดบูธของกองทุนสงเคราะห์ และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ ผอ.ประสงค์ ชาญวิทย์การ