ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสวัสดิการครูเอกชนให้มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)