ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ