ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สินเชื่อแก่สมาชิกกองทุนสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3)