ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สินเชื่อ(ฉบับที่ 3)