ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่องการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ (เงินทุนเลี้ยงชีพ) โครงการ 4