ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่กองทุนสงเคราะห์ไม่สามารถจัดสวัสดิการได้เนื่้องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

Downloadรายชื่อโรงเรียนที่กองทุนสงเคราะห์ไม่สามารถจัดสวัสดิการได้(อัพเดต24/05/2562)