ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันพฤหัสสบิดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561

รายงานการประชุม

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์

ครั้งที่ 11/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

………………………………………

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

กรรมการที่มาประชุม

 

                 

กรรมการที่ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

บรรยกาศที่ประชุม