ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการกองทุนสงเคราะห์ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณของกองทุนสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณของกองทุนสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่1/2561

ระเบียบวาระการประชุม

คณะอนุกรรมการกองทุนสงเคราะห์ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ

และงบประมาณของกองทุนสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมบัวสัตตบรรณ ชั้น3

สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

……………………………………………

 

ตามที่ คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

 กองทุนสงเคราะห์ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณของกองทุนสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2562 นั้น

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการกองทุนสงเคราะห์ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนสงเคราะห์ เพื่อทบทวน

แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณของกองทุนสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย บุคคลดั้งนี้

บรรยากาศที่ประชุม

บรรยากาศที่ประชุม