ตารางอัตรเงินค่าการศึกษาบุตรแนบท้าย ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ฉบับแก้ไขเพิ่ม (ครั้งที่4) พ.ศ.2561

 

เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

 

Download ตารางการเบิกจ่ายเงินตามประเภทและอัตราบำรุงการศึกษา