การประทับตราธนาคาร ในการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบ

ตัวอย่าง