ประกาศคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ เรื่องผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์