ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการประเภทผู้แทน ในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์