ประกาศกองทุนสงเคราะห์เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

Download