เอกสารประกอบการอบรมสิทธิประโยชน์สวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ของครูโรงเรียนเอกชน หลักเกณฑ์ วิธีการการเบิกและอนุมัติจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ผ่านระบบสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค.) ชลบุรี

คลิ๊กเพื่อดาวโหลดเอกสารต่าง ๆ

1. เอกสารประกอบการอบรม
2. คู่มือค่าการศึกษาบุตร(ฉบับใช้งาน)
3. คู่มือปฏิบัติงานระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
4. อัตราค่าบริการหมวด 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบค่าโลหิต 2561