การงดรับชำระเงินการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบที่มีการแก้ไขรายละเอียดด้วยมือ