แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล
O1  โครงสร้าง
O2  ข้อมูลผู้บริหาร
O3  อำนาจหน้าที่
O4   ข้อมูลการติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
O5   ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 O6  Q&A
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
O7  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O8  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O9  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 O10  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
 O11  คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
 O12  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 O13 E–Service
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง
 O14  รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 O15  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 O16  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 O17  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วันที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O18  แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O22  แนวปฏิบัติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ
O23  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ
O24  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ
O25  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
O26  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O27  การสร้าง วัฒนธรรม No Gift Policy
O28  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 O30  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 O31  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนการป้องกันการทุจริต
O32  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O33  รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 O34  มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 O35  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เข้าชมหน้านี้วันนี้: 22
ทั้งหมด: 1082936