กลุ่มงานสวัสดิการ

หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ กรณีผู้มีสิทธิจดทะเบียนหย่า ซึ่งบุตรอยู่ในการปกครองทั้งบิดามารดา

ประกาศค่ารักษาพยาบาล 2563

ระเบียบค่ารักษาพยาบาล
2551

ระเบียบค่ารักษาพยาบาล
(แก้ไขเพิ่มเติม) 2556

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าทดแทนกรณีผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตายหรือสาบสูญเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ หรือทำงานให้แก่โรงเรียนในระบบ

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 2561

ประกาศเงินทดแทน 2560

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต

ระเบียบ ค่าการศึกษาบุตร 2553

ระเบียบ ค่าการศึกษาบุตร
(แก้ไขเพิ่มเติม) 2556

ระเบียบ เงินทดแทนทุกกรณี ทุพพลภาพ (ม.79)

เข้าชมหน้านี้วันนี้: 6
ทั้งหมด: 1405411