กลุ่มงานสวัสดิการ

คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์

คู่มือการใช้งาน ส่วนผู้อนุมัติและบันทึกการโอน

กลุ่มงานเงินทุนเลี้ยงชีพ (กรณีลาออกขอรับเงินคืน)

แบบคำร้องขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ

เข้าระบบตรวจสอบสถานะการขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพ

เบอร์ติดต่อกลุ่มงาน