การบริหารงาน
 • แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
 • รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แผนการบริหาร
 • การดำเนินการตามแผน
 • หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
 • แนวปฏิบัติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ
 • ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ
 • ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • การสร้าง วัฒนธรรม No Gift Policy
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแบะพฤติกรรมมิชอบทุกปี
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เข้าชมหน้านี้วันนี้: 15
ทั้งหมด: 939711