16-17 มิถุนายน 2565

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค
ณ โรงแรมรอย์ลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

27 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมทําบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าลานสนามหญ้า กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

3 มิถุนายน 2565

กิจกรรมทําบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าลานสนามหญ้า กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

1 เมษายน 2565

กิจกรรมทําบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าลานสนามหญ้า กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันครบรอบกระทรวงศึกษาธิการ 130 ปี

26 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรม 5 ส พนักงานกองทุนสงเคราะห์ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ

26 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมอัคคีภัย พนักงานกองทุนสงเคราะห์ร่วมกันซ้อมอัคคีภัยในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้

3 ธันวาคม 2564

กิจกรรมทําบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าลานสนามหญ้า กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ