สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

FAQ คำถามที่พบบ่อย

(อ่าน 34698/ ตอบ 0)

เว็บมาสเตอร์

Q : จำนวนเงินใน Slip Carbon ไม่ตรงกับยอดเงินของโรงเรียน

A : สาเหตุที่ยอดเงินใน Slip Carbon ไม่ตรงกับโรงเรียน เนื่องมาจาก

1. โรงเรียนชำระเงินสะสม 3% ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แล้วไม่ได้ส่งเอกสารให้กองทุนสงเคราะห์

2. เอกสาร 3% ที่ส่งให้กองทุนสงเคราะห์ไม่สมบูรณ์ เช่นหมายเลขบัตรประชาชน ไม่ครบ 13 หลัก เอกสาร 3% ไม่ชัดเจน เอกสารไม่ครบ ยอดชำระเงินไม่ตรงตามเอกสาร

3. ข้อมูลบางส่วนอยู่ระหว่างการบันทึกของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน

Q : จำนวนเงินยอดยกมาใน Slip Carbon น้อยกว่ายอดยกมาจากยอดเงินงวดก่อน

A : เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันยังไม่ถูกต้อง ตั้งแต่ปี 2554 จึงทำให้ยอดเงินสะสมที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แจ้งจึงมียอดที่ไม่ตรงกับ Slip Carbon ที่ได้รับมาก่อนหน้านี้

Q : จำนวนยอดเงินใน Slip Carbon เมื่อไหร่จะเป็นยอดปัจจุบัน

A : ขอความร่วมมือโรงเรียนในการนำส่งเอกสาร 3% รายบุคคล หลังจากที่ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แล้ว ให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะได้บันทึกข้อมูลรายบุคคล

Q : สาเหตุที่ไม่ได้รับ Slip Carbon

A : 1. กรณีที่คุณครูลาออกจากโรงเรียนที่ 1 แล้วมาอยู่โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนใหม่ ไม่มีการ update ฐานข้อมูลครูจึงทำให้ Slip Carbon ส่งไปโรงเรียนที่ 1

2. กรณีที่เป็นครูบรรจุในช่วงปี 2554, 2555, 2556 และ 2557 ธนาคารไทยพาณิชย์ อยู่ระหว่างการเพิ่มข้อมูลครูบรรจุใหม่เข้าไปในฐานข้อมูล ซึ่งก่อนหน้านี้ข้อมูลดังกล่าว ตกอยู่ในฐาน Reject ทำให้ไม่มีข้อมูล

Q : ทำไมจำนวนเงินระหว่างปี ยอดเงิน จึงเป็นศูนย์บาท

A : 1. โรงเรียนชำระเงินสะสม 3% แล้วไม่นำส่งเอกสารให้กองทุนสงเคราะห์  

2. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง

Q : ขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ (ลาออก) ช้ามาก ยื่นเรื่องมานานแล้ว ยังไม่ได้รับเงินคืน

A : 1. ลำดับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ตรวจสอบงวดการนำส่งเงินสะสม (ตามลำดับ FIFO) ใช้เวลาคำนวณการนำส่งข้อมูลให้ครบถ้วนไม่เกิน 12 วัน 

2. ข้อมูลรายบุคคลยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาด รอการนำมาบันทึกที่ธนาคาร ทำให้ต้องรอการค้นหาเอกสารและตรวจสอบ

Q : กรณีครูลาออก จะได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพทั้งยอดเงินต้นและดอกเบี้ยได้หรือไม่

A : การจ่ายเงินเลี้ยงชีพ (ลาออก) จะได้รับเงินต้น (เงินสะสม 3% ตั้งแต่บรรจุจนถึงจำหน่าย) พร้อมดอกเบี้ยตามระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่คำนวณโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Q : ไม่ทราบจะหา Pay-in Slip และหลักฐานการนำส่ง 3% ได้ที่ไหน

A : หาเอกสารหลักฐานการนำส่งเงินสะสมและ Pay-in Slip ได้จาก โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนในสังกัด

Q : การให้บริการของกองทุนสงเคราะห์ล่าช้ามาก รวมทั้งการรับโทรศัพท์และตอบปัญหาต่างๆใช้เวลาสั้นมาก และรีบวางโทรศัพท์ ยังได้คำตอบหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน

A : เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เพิ่มพนักงานอัตราจ้างพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานแต่เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนทำให้มีความล่าช้า กองทุนเตรียมปรับระบบงานกับธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ว

Q : ต้องการให้กองทุนสงเคราะห์มีระบบสืบค้น/ตรวจสอบข้อมูล การขอรับเงินทุนเลี้ยงชะได้ด้วยตนเอง จาก Website ของกองทุนสงเคราะห์ เพื่อจะได้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวสืบค้นข้อมูลและติดตามงาน

A : กองทุนสงเคราะห์ อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลสมาชิกครู เพื่อสืบค้น ตรวจสอบข้อมูล โดยครูสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง และจะทำให้พนักงานมีเวลาในการคำนวณในการรายงาน 

Q : หากต้องการให้ได้รวมเร็วต้องทำอย่างไร

A : ติดตามข้อมูล รายชื่อที่ขาดเอกสารจากทาง Website หรือจดหมายที่ได้รับไปและรีบค้นหานำส่ง

Q : เมื่อไหร่ ทางกองทุนสงเคราะห์จะแก้ไขความล่าช้านี้ได้

A : กองทุนอยู่ระหว่างปรับระบบงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเรียกว่า SCB Toolkit โดยจะจัดทำระบบที่ให้โรงเรียนนำข้อมูล PSIS ที่จัดทำรายเดือนเข้าระบบ พร้อมเงินและรายชื่อบุคคล ในช่วงทดลองเดือนมีนาคม 2558

Q : ทางโรงเรียนต้องดำเนินการอย่างไรกับ SCB Toolkit

A : กองทุนและธนาคารขอให้ทางโรงเรียนเข้ามายัง Website เพื่อ update ข้อมูลของแต่ละโรงเรียนเป็นรายบุคคลในช่วงเดือนมีนาคม 2558 โดยจะมีการแจ้งต่อไป  ทางธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับกองทุนสงเคราะห์ จะมีการจัดประชุมชี้แจงการใช้งานต่อไป


Lock Reply
view