Entries by khomkrit suwanpichaisri

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต

Download    

ประกาศโรงเรียนที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ไม่ครบถ้วน ประจำเดือนเมษายน 2562

รายชื่อโรงเรัยนนำส่งไม่ครบอัพเดตมิถุนายน2562Download(ล่ […]

ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง การอบรมการเบิกค่าการศึกษาบุตรผ่านระบบออนไลน์ ของผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประจาปีการศึกษา 2561

Download จดหมายสำหรับ ศึกษาธิการจังหวัด Download จดหมาย […]

ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง ขยายเวลาการยื่นใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานกองทุนสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง