Entries by khomkrit suwanpichaisri

คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์

    DOWSLOAD

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการประเภทผู้แทนสมาคมโรงเรียนเอกชน ผู้แทนผู้อำนวยการ ผู้แทนครู และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์

DOWSLOAD

ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการประเภทผู้แทน ในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์

ประกาศกองทุนสงเคราะห์เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

Dowsload

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

Dowsload 2_05

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นเงินทุนเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

Dowsload