Entries by khomkrit suwanpichaisri

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการประเภทผู้แทนสมาคมโรงเรียนเอกชน ผู้แทนผู้อำนวยการ ผู้แทนครู และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์

DOWNLOAD    

ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการประเภทผู้แทน ในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์

ประกาศกองทุนสงเคราะห์เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

Download

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

Download 2_05

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นเงินทุนเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

Download

เอกสารประกอบการอบรมสิทธิประโยชน์สวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ของครูโรงเรียนเอกชน หลักเกณฑ์ วิธีการการเบิกและอนุมัติจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร ผ่านระบบสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค.) ชลบุรี

คลิ๊กเพื่อดาวโหลดเอกสารต่าง ๆ 1. เอกสารประกอบการอบรม 2. […]