Entries by supparoek suwanpichaisri

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันพฤหัสสบิดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561

รายงานการประชุม คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ 11/2 […]

ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการกองทุนสงเคราะห์ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณของกองทุนสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณของกองทุนสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่1/2561

ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการกองทุนสงเคราะห์ เพื่อ […]

ตารางอัตรเงินค่าการศึกษาบุตรแนบท้าย ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ฉบับแก้ไขเพิ่ม (ครั้งที่4) พ.ศ.2561

  เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 &nb […]

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ สกุลปดิษฐ์ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ให้เกียรติม […]