Entries by supparoek suwanpichaisri

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะ ผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน เป็นเงินค่าทดแทนและค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ พ.ศ.2559

ประกาศกองทุนสงเคราะห์ รับสมัครบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานกองทุนสงเคราะห์

DOWNLOAD ตัวประกาศ PDF

คำสั่งคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ที่ 11/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการกองทุนสงเคราะห์แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

 

ประกาศกองทุนสงเคราะห์ ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

ประกาศกองทุนสงเคราะห์ รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์