ประกาศกองทุนสงเคราะห์ ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ