ประกาศกองทุนสงเคราะห์ รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์