การประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ สกุลปดิษฐ์ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ให้เกียรติมาเป็นประธาน 

บรรยากาศการประชุม