ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง โรงเรียนที่ไม่นำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ สองเดือนติดต่อกันจำนวนสองงวดขึ้นไป
งวดเดือนมิถุนายน และงวดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 (ข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม 2561)

บัญชีรายชื่อโรงเรียนแนบท้ายประกาศคลิกที่นี่

บัญชีรายชื่อโรงเรียนแนบท้ายประกาศคลิกที่นี่

บัญชีรายชื่อโรงเรียนแนบท้ายประกาศคลิกที่นี่(งวดปัจจุบัน)