ประกาศกองทุนสงเคราะห์เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่ตั้งเป็นพนักงานกองทุนสงเคราะห์