ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนสงเคราะห์


          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการกองทุนสเคราะห์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 โดยนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฎิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้พิจารณา ดังนี้

1. รับรองงบการเงินกองทุนสงเคราะห์ปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

          ตามที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 มีมติเห็รชอบแต่งตั้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนสงเคราะห์ ในรอบปีบัญชี 2561 และ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 บัดนี้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ดำเนินการตรวจสอบงบการเงินกองทุนสงเคราะห์ ปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์พิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบการเงินกองทุนสงเคราะห์ปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

2. การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

          คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ มีมติให้ประกาศสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ตำแหน่ง คือ

1.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน  1 ตำแหน่ง
2.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้นการคลัง  1 ตำแหน่ง
3.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารกองทุนหรือด้านกฎหมาย  1 ตำแหน่ง